ਵਿਰਟਾਕੋ ਦੇ ਦੋਗੁਨੀ ਗਤੀ - ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ

chevron_left
chevron_right

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ Syngenta ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ