ਸਿਮੋਡਿਯ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Simodis

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੁਣੋ*
ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ Syngenta ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ