ਇਨਸੀਪੀਉ -ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ!

image
image

ਪਲੀਨਾਜ਼ੋਲੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ “ਇਨਸੀਪੀਉ” ਹੈ

ਇਨਸੀਪੀੳ ਨਾ ਸਿ ਰਫ ਗੋਭ ਦੀ ਸੰੁਡੀ ਅਤੇਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਦੇਨਿ ਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂਪੁਰਾਣੇਅਤੇਘੱਟ ਝਭਾਵੀ ਰਸਾਇਣਾ ਨੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇਆਧੁਨਿ ਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿ ੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

img

ਪਲੀਨਾਜ਼ੋਲਿ ਨ ਪਾਈਨਰੋਇਨ ਤਕਨੀਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਿ ਆਂ ਤੋਂਫਸਲਾਂ ਨੰ ੂਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈਲੰਬੇਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦੇਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਆਗਿ ਆ ਦਿ ੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ 360° ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇਅਤੇਕੀਟ ਨਿ ਯੰਤਰਣ ਵਿ ੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਥਾਪਿ ਤ ਕਰਕੇਆਪਣੇਵਾਅਦਿ ਆਂ
ਨੰ ੂਪੂਰਾ ਇਨਸੀਪੀੳ ਨਾ ਸਿ ਰਫ ਗੋਭ ਦੀ ਸੰੁਡੀ ਅਤੇਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਦੇਨਿ ਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂਪੁਰਾਣੇਅਤੇਘੱਟ ਝਭਾਵੀ ਰਸਾਇਣਾ ਨੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇਆਧੁਨਿ ਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿ ੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇਫਸਲ ਦੀ ਗੁਵਵੱਤਾ ਸੁਨਿ ਸਚਿ ਤ ਕਰਦੇਹੋਏ,ਪਾਈਨਰੋਇਨ ਤਕਨੀਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਦੀ ਸਥਿ ਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿ ਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਗੁਣ ਕਰਕੇਲੰਬੇਸਮੇਂਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦੇਅੰਲ ਦੀ ਆਗਿ ਆ ਦਿ ੰਦਾ ਹੈ।

ਪਲੀਨਾਜ਼ੋਲੀਨ® ਦਾ ਨਤੀਜਾ

image
img
img
image

ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ

image

ਬੌਡ ਸਪੈਕਟਮ੍ਰ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ

img

ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ

image

ਨਿ ਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿ ਆਦ

img

ਲੰਬੇਸਮੇਂਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿ ਯੰਤਰਣ

img

ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿ ਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

img

ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਪ੍ਰਤਿ ਰੋਧ ਨਹੀਂ

img

ਗੋਭ ਦੀ ਸੰੁਡੀ ਅਤੇਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਕੀੜੇਝੋਨੇ ਦੇਕਿ ਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿ ਆ ਹੈ, ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿ ਕਾਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰਿ ਹਾ ਹੈ। ਪੌਦੇਦੇਬਨਸਪਤੀ ਵਿ ਕਾਸ ਦੇਪੜਾਅ ਵਿ ੱਚ ਇਹ ਲਾਰਵੇਤਣੇਦੇਵਿ ੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਕੇਗੋਭ ਨੰ ੂਖਾ ਜਾਂਦੇਹਨ। ਜਿ ਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋਂਪੌਦੇਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਭ ਵਾਲ ਸਟੈਮ ਹਿ ੱਸਾ ਸੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿ ਸ ਨੰ ੂਸੱੁਕੀਆਂ ਗੋਭਾਂ ਕਿ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

img

ਪੌਦੇਦੇਪ੍ਰਜਨਨ ਪੜਾਅ ਵਿ ੱਚ, ਇਹ ਲਾਰਵੇਤਣੇਕਹ ਦੇਵਿ ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇਗੋਭ ਨੰ ੂਖਾ ਜਾਂਦੇਹਨ, ਜਿ ਸ ਕਰਕੇਦਾਣੇਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਿ ਸ ਨੰ ੂਚਿ ੱਟੀਆਂ ਮੰੁਜਰਾਂ ਕਿ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿ ਯੰਤਣ੍ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇਵਿ ਨਾਸਕਾਰੀ ਕੀਟ ਹੈਜੋਫਸਲ ਦੇਸੁਰੂਆਤੀ ਵਿ ਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿ ਸ ਨਾਲ 30% ਤੋਂ40% ਤੱਕ ਝਾੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

img

ਇਨਸੀਪੀੳ ਦੀਆਂ ਵਿ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇਲਾਭ

img

ਉੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਦੀ ਸਥਿ ਰਤਾ

img

ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿ ਅਤ ਰਸਾਇਣ

img

ਫਸਲ ਦੀ ਸਕਤੀ ਬਿ ਹਤਰ, ਸਿ ਹਤਮੰਦ ਫਸਲ

img

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰੁਡੀ ਦੇਜੀਵਨ ਦੇਸਾਰੇਪੜਾਵਾਂ ਨੰ ੂਨਿ ਯੰਤਰਿ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

image
img
img
chevron_left chevron_right
img

ਇਨਸੀਪੀੳ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ

play_circle
Incipio | Plinazolin Technology | Grower Testimonial | Rice | Hindi | Syngenta
play_circle
Incipio | Plinazolin Technology | Grower Testimonial | Rice | Hindi | Syngenta
play_circle
Incipio | Plinazolin Technology | Grower Testimonial | Rice | Hindi | Syngenta
play_circle
Incipio | Plinazolin Technology | Grower Testimonial | Rice | Hindi | Syngenta
play_circle
Incipio | Plinazolin Technology | Grower Testimonial | Rice | Hindi | Syngenta
chevron_left
chevron_right

Since the usage of the product is beyond our control, we don't take responsibility for anything other than the quality of the product. Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Logo and the alliance frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.