ಆಂಪ್ಲಿಗೊನ - ಗುಲಾಬಿ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸರಿ!!

Ampligo Cotton Kannada

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್‌ ತುಂಬಿಸಿರಿ

ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಸಿಂಜೆಂಟಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು  ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ