களைகள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக உங்கள் நெற்பயிரைப் பாதுகாத் து க் கொள்ளுங்கள்.

Give a missed call :7406520066By clicking, you agree to Syngenta'sPrivacy Policy and Terms and Conditions

chevron_left
chevron_right
syngenta_rice_microsite_key_visual_111

உங்கள் விளைச்சலைப் பாதுகாத்திடுங்கள்!

அல்லது மிஸ்டு கால் அழைப்பை செய்யுங்கள்:

7406520066 chevron_right
கிளிக் செய்வதன் மூலம், நீங்கள் சின்ஜென்ட்டாவின்தனியுரிமைக் கொள்கை மற்றும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
rice_tablet_image_768x954